Eind 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) opgeleverd. De RNE is op 17 november 2016 vastgesteld door de opdrachtgever, de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en is op 1 december 2016, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Economische Programmaraad Zuidvleugel en van een Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland aangeboden aan de Ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse zaken.

De RNE is op 9 december 2016 ter kennis gebracht van het Algemeen Bestuur van de MRDH. Telkens is waardering voor de Roadmap uitgesproken. De RNE is tot stand gekomen met medewerking van meer dan 140 partners afkomstig uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De Third Industrial Revolution Consulting Group (TIR CG), onder leiding van Jeremy Rifkin is in het wordingsproces een belangrijke inspirator gebleken. Daarmee heeft de Roadmap een breed draagvlak en internationale validatie. Op 3 februari 2017 is de RNE in ontvangst genomen door EU vice president Sefcovic, tijdens zijn bezoek aan de regio.

De EU beschouwt de Roadmap als ‘best practice’ voor een integrale benadering van de opgave die de next economy formuleert. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat onze regio als eerste in Europa de beschikking krijgt over een EU Regionaal InvesteringsPlatform, waarin de diverse Europese geldstromen bij elkaar worden gebracht. Hiermee faciliteert de EU het operationaliseren van de Roadmap met een ‘tailor made’ financieel kader voor projecten en businesscases die onder de vlag van de RNE worden aangeboden voor EU funding.

Het RNE document bevat kaders en toekomstbeelden tot 2030, in de vorm van een vijftal transitiepaden, én een concreet handelingsperspectief voor de periode tot 2020. Binnen die kaders is door de partners reeds een groot aantal projectinitiatieven in beeld gebracht. De potentie is daar, hetgeen ook mag blijken uit de tientallen “letters of intent” die partners hebben getekend. Zij bevestigen de bereidheid om te participeren in de uitvoering van de Roadmap. De RNE is daarmee geen statisch document, geen blauwdruk, maar levert een dynamische impuls aan de economische ontwikkeling van de regio. Daarbij wordt niet alleen gericht op harde investeringen, er is in de vorm van ondernemerschap, (beroeps) onderwijs en werk, ook ruim aandacht voor de inwoners van de regio, of het nu ondernemers of werknemers zijn.

Ons rapport geeft een eerste indruk van de initiatieven en projecten waar de partners van de RNE mee bezig zijn en die de komende jaren – met mogelijke steun van de EU – tot uitvoering kunnen worden gebracht en waarmee de economische transitie van onze regio kan worden versneld.

Wij dagen partijen graag uit om zich bij de – gestaag groeiende – RNE community aan te sluiten en initiatieven, projecten en businesscases aan te dragen die daaraan bijdragen!